MSFZ.xlsx

MSFZ_Experiment.sav

Cereal.sav

 

Шаблон на проекта

 
 

 

 

Да се задълбочат познанията на студентите в следните направления:

 • Приложение на статистическите методи в предметната област, в която се обучават;

 • Организация и въвеждане на данни от научно изследване;

 • Обработка на данни с IBM SPSS Statistics;

 • Представяне на резултати от  обработката;

 • Интерпретация на резултати от статистическа обработка.

 • Студентът се запознава с теоретичния материал по изучаваната тема;

 • Под ръководството на преподавателя се изчисляват статистическите показатели, залегнали в темата (задача за разучаване);

 • Студентът самостоятелно изчислява изучаваните показатели по избран от него проблем (задача за упражнение).
   
 • Резултатите от осъществената обработка се попълват в изпитен проект.

Дисциплината е с практическа насоченост, поради което се оценява умението да се интерпретира статистическа информация.

Право на явяване на изпит имат студентите, които са подготвили индивидуалния си изпитен проек. Същият се представя в деня на изпита на хартиен и магнитен носител.

Изпитът представлява събеседване върху някоя от индивидуалните задачи, решени и анализирани от студента (някоя от задачите за упражнение).

 

 Оценката се оформя на базата на качеството на представяне на резултатите в изпитния проект (40% от оценката) и умението да интерпретира получените резултати (60% от оценката).

 

 

   

Тема 1. Въведение в понятията                                            

Тема 2. Честотен анализ                                                        

Тема 3. Вариационен анализ                                                

Тема 4. Корелационен анализ                                                

Тема 5. Статистическа проверка на хипотези                      

независими извадки               

Тема 6. Статистическа проверка на хипотези                      

Зависими извадки       

Тема 1. Въведение в SPSS Statistics                      

Тема 2. Честотен анализ                                       

Тема 3. Вариационен анализ                                 

Тема 4. Корелационен анализ                               

Тема 5. Статистическа проверка на хипотези    

- независми извадки  

Тема 6. Статистическа проверка на хипотези      

 - зависими извадки

Тема 7. Обработка на данни от експеримент 2х2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survey_1.sav

Soccer_juniors.sav

Soccer_teams.sav

EDesign2x2.sav

Приложения

 
Спортна психология

Анкета

Данни - въвеждане и трансформиране на променливи

Данни са обработка SPSS

Данни за обработка MS EXCEL

Изпитен проект

Литература

Ганева, З.  Да_преоткрием_статистиката_с_IBM_SPSS_Statistics

Howell D., (2010) Statistical Methods for Psychology, Seventh Edition